دانشگاه علم و صنعت ایران- آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 •  آزمایشگاه ها

 1. آزمایشگاه تکنولوژی بتن

 2. آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها

 3. آزمایشگاه خاک

 4. آزمایشگاه هیدرولیک

 5. آز - محیط زیست

 • مراکز تحقیقاتی

 1. مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی ایران (ABRC)

 2. مرکز تحقیقات ژئوتکنیک

 3. مرکز تحقیقات حمل و نقل

 4. آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9614.14735.fa
برگشت به اصل مطلب