دانشگاه علم و صنعت ایران- دفاعیه‌های دکتری
برگزاری دفاعیه دکتری مهندس مهدی یعقوبی‌کلورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/15 | 
مهندس مهدی یعقوبی‌کلورزی دانشجوی دوره دکتری این دانشکده، گرایش سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، ۵ بهمن‌ماه سال ۹۹ از رساله خود تحت عنوان «اصلاح مکانیزم‌های انتقال انرژی از باد به موج در مدل‌های نسل سوم در زمان طوفان‌های حاره‌ای» به‌صورت مجازی با راهنمایی دکتر سیدمصطفی ‌سیادت ‌موسوی و دکتر عباس یگانه‌ بختیاری دفاع نمود.
چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:
امواج ناشی از باد یکی از مهم‌ترین پدیده‌های قابل مشاهده و اندازه‌گیری در اقیانوس‌ها است که در اثر تغییرات فشار هوا و آشفتگی وارده از سوی باد بر آب‌ها به وجود می‌آیند. امواج ناشی از باد انرژی بیش‌تری نسبت به امواج ناشی از زلزله، نیروی گرانش زمین و اجرام آسمانی، نیروی کوریولیس و نیروی کشش سطحی دارد. امواج ناشی از طوفان‌های دریایی به دلیل سرعت‌های باد بسیار بزرگ، تفاوت جهت باد در اطراف مرکز طوفان و تغییرات شعاعی سرعت باد از اهمیت ویژه‌ای برخودار هستند؛ به طوری که ساختار طوفان موجب می‌شود در یک طرف از طوفان رشد موج و در طرف دیگر زوال انرژی موج رخ دهد. تاکنون مدل‌های عددی مختلفی جهت شبیه‌سازی امواج ناشی از باد ارائه شده که هریک برای شرایط فیزیکی خاصی عملکرد بهتری دارند. در این تحقیق به ارزیابی مکانیزم انتقال انرژی از باد به موج در شرایط طوفانی با استفاده از مدل عددی نسل سوم WAVEWATCH-III پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق پس از استخراج داده‌های مربوط به مشخصات باد و عمق‌سنجی از پایگاه‌های مربوطه، اموج ناشی از باد با استفاده از بسته‌های محاسباتی مختلف موجود در مدل WAVEWATCH-III در زمان حضور طوفان Ivan (2004) در خلیج مکزیک شبیه‌سازی شده و پارامترهای تاثیرگذار متناسب با شرایط طوفان‌ها بهینه‌سازی شده‌اند. از آنجا که جهت بین باد و موج در اطراف طوفان متغیر است می‌تواند بر میزان انتقال انرژی از باد به موج تاثیر بگذارد. به همین جهت در این تحقیق با ارزیابی این تاثیرات با استفاده از تحلیل‌های آماری و طیفی، یک بسته محاسباتی جدید برای شبیه‌سازی امواج در شرایط طوفانی ارائه شده است. تاکنون مدل‌های تحلیلی مختلفی برای شبیه‌سازی میدان باد ناشی از طوفان‌های حاره‌ای پیشنهاد شده است که در آن سرعت باد به صورت یک تابع شعاعی از مرکز طوفان تعریف می‌شوند و پارامترهایی همانند سرعت ماکزیمم باد، شعاع باد ماکزیمم، ضریب شکل طوفان و سرعت انتقالی تاثیرگذار هستند. در این تحقیق پس از مش‌بندی میدان باد و استخراج داده‌های طوفان‌های Lili(2002)، Ivan(2004)، Katrina(2005)، Gustav(2008) و Ike(2008) به ارائه یک روش کاربردی جهت محاسبه شعاع باد ماکزیمم پرداخته شده و سپس بهترین مدل تحلیلی برای شبیه‌سازی میدان باد ناشی از طوفان معرفی شده است. 
واژه‌های کلیدی: امواج ناشی از باد، طوفان‌های حاره‌ای، مدل WAVEWATCH-III، مدل تحلیلی باد 
رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: m_yaghoobicivileng.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.17087.62550.fa
برگشت به اصل مطلب