دانشگاه علم و صنعت ایران- دفاعیه‌های دکتری
برگزاری دفاعیه دکتری مهندس مازیار زرعی چیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/6 | 
مهندس مازیار زرعی چیان دانشجوی دوره دکتری این دانشکده گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، 11 آبان‌ماه سال 98 از رساله خود تحت عنوان «بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر ذرات سیلیسی در ابعاد نانو، میکرو و ماکرو بر بهبود مقاومت سایش و لغزیدن رویه‌های پایه سیمانی» در محل سالن کنفرانس دکتر عباس‌نیا با راهنمایی دکتر پرویز قدوسی دفاع نمود.
چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:
یکی از دلایل عمده وقوع تصادفات جاده ای در رویه های بتنی، عدم وجود نیروی اصطکاک کافی بین سطح روسازی و لاستیک وسایل نقلیه به خصوص در شرایط بارانی است. مقدار اصطکاک سطح روسازی نشان­دهنده مقدار ایمنی روسازی است. از عوامل تأثیرگذار بر مقاومت لغزیدن روسازی­ها، بافت ریز و بافت درشت روسازی است. در تمام عمر یک روسازی، سطح روسازی بایستی زبری کافی برای تأمین اصطکاک بین لاستیک وسیله نقلیه و روسازی را دارا باشد. در صورتی که یک روسازی بتنی از لحاظ مقاومت لغزیدن بافت سطح مناسبی داشته باشد، این بافت بایستی توانایی مقاومت در برابر عوامل ساینده مانند جریان ترافیک را دارا باشد، تا ایمنی روسازی برای مدت زمان قابل قبولی تداوم یابد.
در این تحقیق هدف اصلی بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر ذرات سیلیسی در ابعاد نانو، میکرو و ماکرو بر بهبود مقاومت سایش و لغزیدن رویه های پایه سیمانی می باشد. در بخش اول از تحقیق، پس از ارائه نتایج خواص کارایی و مکانیکی، آزمایش های مقاومت لغزندگی نمونه های ملات و بتن با نسبت آب به سیمان 0/4 انجام گرفت. پس از بررسی مقاومت لغزندگی نمونه های  ملات و بتن حاوی نانوذرات، مقاومت سایش این نمونه ها، به عبارت دیگر، روند کاهش مقاومت لغزندگی نمونه ها ارزیابی شد. سپس برای بررسی اثر جنس ریزدانه بر روند سایش نمونه های حاوی نانوذرات، نتایج نمونه های بتنی با درصد سیلیس مختلف ارائه گردید. در آخر نیز نتایج اثر پاشش نانوذرات بر مقاومت سایش بتن مورد  بررسی قرار گرفت.
نتایج به دست آمده در رابطه با مقاومت لغزندگی نشان داد که نانوذرات تاثیر قابل قبولی بر بهبود بافت سطحی و اصطکاک استاتیکی ایجاد نکرده اند و وجود درشت دانه در بتن عامل اصلی بهبود 19/3درصدی مقاومت لغزندگی نمونه های بتن در مقایسه با ملات بوده است. در نتایج مقاومت سایش نمونه های حاوی نانوسیلیس و نانومنتمریلونیت به صورت میانگین 22/3 درصد بهبود در مقایسه با نمونه مرجع مشاهده شد.  در رابطه با نتایج مقاومت سایش نیز می توان دریافت در بین پارامترهای مختلف منافذ در بازه های اندازه ای مختلف، حجم منافذ مویینه بزرگ بیشترین تاثیر را بر سایش نمونه ها ایجاد کرد (R2=0/93). با تغییر جنس ماسه و افزایش درصد سیلیس ماسه به 100 درصد، تاثیر حجم منافذ بر سایش نمونه 34/4 درصد کاهش یافت و سایش سنگدانه، تعیین کننده مقاومت سایش نمونه بتن گردید. در رابطه با پاشش نانوذرات نیز نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت نانوذرات بر بهبود مقاومت سایش در لایه های سطحی بوده است که در مقایسه با نمونه های حاوی نانوذرات اختلاف قابل توجهی در مقاومت سایش ایجاد نشد. همچنین مدل ها و روابطی برای پیش بینی مقاومت سایش نمونه ها بر اساس مقاومت فشاری بتن ارائه گردید. تعیین اثر نرخ سایش بر کاهش مقاومت لغزندگی و عمر مطلوب اصطکاک طرح روسازی بر اساس روابط ریاضی، از مهمترین یافته های این تحقیق بوده است.
کلمات کلیدی: مقاومت سایش، مقاومت لغزیدن، نانوذرات، رویه های بتنی، مواد جایگزین سیمان
رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: m_zareechiancivileng.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.17087.57905.fa
برگشت به اصل مطلب