اداره تربیت بدنی- منو مخفی
فرم اعلام آمادگی مسابقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

 فرم اعلام آمادگی مسابقات

    

  آدرس مکاتبه ای دانشگاه میزبان: تهران _ میدان رسالت_ خ هنگام _ خ دانشگاه علم و صنعت ایران

(تربیت بدنی دانشگاه علم وصنعت ایران)

   شماره تلفن اداره تربیت بدنی : ۷۷۲۴۰۴۷۰ شماره نمابر اداره تربیت بدنی : ۷۷۲۰۹۰۵۰

    _______________________________________________________________________

   نام دانشگاه شرکت کننده :

 

 

  آدرس مکاتبه ای :

 

 

  شماره تلفن اداره تربیت بدنی : شماره نمابر اداره تربیت بدنی :

 

 

  نام و نام خانوادگی مقام مسئول: شماره تلفن (ثابت و همراه) :

   اعلام نظر شرکت : بلی             خیر  

  ردیف

 

 

  ورزشکار

 

 

  شماره دانشجویی

 

 

  ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۵

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۶

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۸

 

 

  مربی:

 

 

  ۹

 

 

  سرپرست:

 

 

تذکر: یک نسخه از این فرم بایستی پس از تکمیل از طریق نمابر فوق ارسال و همچنین تأییدیه رسمی آن توسط پست پیشتاز عودت داده شود.

                                                                                                     مدیر تربیت بدنی:   

                                                                                                    نام و نام خانوادگی:  

                                                                                                       مهر و امضاء:

 

  

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.4856.10139.fa.html
برگشت به اصل مطلب