اداره تربیت بدنی- عملکردمدیریت تربیت بدنی
ویژگی تربیت بدنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

داشتن مدیری کارامد ،لایق و ورزشکار/ 

داشتن پرسنلی باتجربه، شایسته ومتعهد/ 

داشتن هدف مطلوب، مشخص و صحیح برنامه ریزی جهت رسیدن به هدف کلی

داشتن محوری آموزشی _ تفریحی/ 

دارا بودن مسئولیت ها و شرح وظایف مشخص و معین/  

گام برداشتن براساس قوانین و مقررات تعریف شده

در نظر گرفتن رضایتمندی ارباب رجوع/ 

داشتن روحیه خلاقیت و نوآور 

ویژگی های کاری حاکم بر واحد تربیت بدنی

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.1910.11827.fa.html
برگشت به اصل مطلب