دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- کارمندان
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 

 

هاجر بختیاری
مسئول دفترو امورمالی
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۰ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۰ و۵۴۲۲
 ایمیل : bakhtiyarihiust.ac.ir
 ایمیل : mcsofficeiust.ac.ir


امیرحسین امامی بقاء
کارشناس اموراجرائی
تلفن:   ۷۳۲۲۵۴۲۳ (۹۸۲۱+)
داخلی:۵۴۲۳
ایمیل:Amir_emamiiust.ac.ir
 

 
سارا کاویانی
کارشناس ارشد و مسئول آموزش کارشناسی
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۱۰ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۱۰
 ایمیل : kavianiiust.ac.ir

محسن چمنی
کارشناس دروس سرویسی 
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۱۷ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۱۷
 ایمیل : chamaniiust.ac.ir

مهدی عسکری پور
کارشناس ارشد و مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۵ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۵
 ایمیل :askaripoormiust.ac.ir
 

 

 
شبنم طالع
کارشناس امور پژوهش و مسول وب سایت
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۸ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۸
 ایمیل : shtaleiust.ac.ir
 

 
یوسف فاضلی نسب
تدارکات داخلی 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19626.67339.fa.html
برگشت به اصل مطلب