دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/6 | 


 
کارشناسی ارشد
 
 فرایند تحصیلی دانشجویان
کارشناسی ارشد  

                   
                                               
فرایند انجام دفاع
کارشناسی ارشد
تا فارغ التحصیلی
 
                                                                                               
فرم تعهد تسویه حساب
کارشناسی ارشد
 
                   
                                    

                                                                                              
فرم نمره سمینار
پیشنهاده پژوهشی پایان
 نامه کارشناسی ارشد
پیشنهاده پژوهشی سمینار
کارشناسی ارشد

دکتری
 
گردش کار درخواست
تصویب موضوع
پایان‌نامه دکترا  
 فرایند تحصیلی
دانشجویان دکتری

                                                                            
  
فرایند ثبت
        مقالات دکتری
        
                                                              
          
فرایند درخواست
 پیش دفاع و دفاع دکتری                    
                                                                          
فرم تعهد
تسویه حساب دکتری 
  
                     
                                                                                       
      پایانامه دکتری
                                                       
           
پیشنهاده پژوهشی سمینار دکتری پیشنهاده پژوهشی
 رساله دکتریکارشناسی ارشد
 
                                                                                                               آیین نامه کارشناسی ارشد
ورودی ۱۴۰۲ به بعد
آیین نامه ارزشیابی پایان نامه
کارشناسی ارشد 
 
                                                                                               
دکتری
  

کارشناسی ارشد 

دکتری 

نرم‌افزار Texlive ۲۰۲۲
نرم‌افزار Texmaker نسخه ۶۴ بیتی برای ویندوز
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.19540.68029.fa.html
برگشت به اصل مطلب