دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/29 | 
 
دکتر سمانه مشهدی
ریاست دانشکده 
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۰۲ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۰۲


 
دکتر زهره مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۳۰ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۳۰
دکتر رضا احمدی
معاون پژوهشی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۹۳ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۹۳


 


 

دکتر سمیه سعیدی نژاد

مدیر گروه ریاضی محض
صفحه شخصی 
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۰۴(۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۰۴


 

دکتر سیده محبوبه
مولوی عربشاهی

مدیر گروه ریاضی کاربردی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۶۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۶۴


 

دکتر جواد وحیدی

مدیر گروه علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۲۴


 

دکتر جواد وحیدی
مدیر فرهنگی دانشکده ریاضی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۲۴


 
 
اساتید مشاور ورودی ۱۴۰۲
 

دکتر اسدالله آقاجانی
استاد مشاور دانشجویان ریاضیات و کاربردها
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۹۱ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۹۱

دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی
استاد مشاور دانشجویان علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۶۴ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۶۴

اساتید مشاور ورودی ۱۴۰۱
 

دکتر اکبر دهقان نژاد
استاد مشاور دانشجویان ریاضیات و کاربردها
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۰۶ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۰۶

دکتر سمانه مشهدی
استاد مشاور دانشجویان علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۶۳ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۶۳ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19531.67533.fa.html
برگشت به اصل مطلب