- اخبار دانشکده
برنامه زمان بندی امتحان جامع شفاهی دکترا مورخ 99/11/15 بصورت شفاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بدینوسیله برنامه زمان بندی امتحان جامع شفاهی دکترا اعلام میگردد.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.62517.fa
برگشت به اصل مطلب