- اخبار دانشکده
زمینه های تخصصی نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بدینوسیله زمینه های تخصصی نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۷ اعلام میشود.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.60159.fa
برگشت به اصل مطلب