دانشکده معماری و شهرسازی- کارکنان دانشکده
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام مسئول سمت داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیک
علی اکبر آدینه مسئول برگزاری دفاعیه های معماری، شهرسازی ، مرمت ۸۲۴۲ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۲
adinehaiust.ac.ir
شکیبا ازناوی کارشناس امور اداری ۸۲۰۴ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۴ Aznavishiust.ac.ir
اعظم اسلامی کارشناس خدمات آموزشی (کارشناسی) ۸۲۲۵ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۵ Eslamiaiust.ac.ir
زهرا اسلامی کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی ارشد معماری ۸۲۱۹ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۹ eslamiziust.ac.ir
فرشته امینی کارشناس دفتر گروه طراحی صنعتی ۰۲۱۷۳۲۲۳۲۰۹ aminifeiust.ac.ir
محمد تهرانی مدیر اجرایی - اداری ۸۲۱۵ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۵ Tehranymiust.ac.ir 
مهرناز حسینی نژادیان کوشکی کارشناس خدمات آموزشی ارشد مرمت و شهرسازی ،طراحی صنعتی، پردیس کلیه گرایشها(شهرسازی و معماری) ۸۲۱۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۷ mkoshkiiust.ac.ir
سجاد زلیکانی مرکز تحقیقات قطب اسلامی ۸۲۶۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۶۷ zoleykanisiust.ac.ir
مصطفی سوری کارشناس کارگاهها ۸۲۱۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۶ sooritiust.ac.ir 
احمد صالحی کارشناس خدمات آموزشی (دکترا) ۸۲۴۸ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۸ asalehiiust.ac.ir 
مهندس زهره کریمی کارشناس فنی- مسئول سایت رایانه و مدیر وب سایت، رابط خبری ۸۲۲۲ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۲ Karimiziust.ac.ir
رسول گودرزی  سایت رایانه  ۸۲۳۶ ۰۲۱۷۳۲۲۸۲۳۶
مریم لواف کارشناس مسئول 
امور مربوطه به امور پژوهش دانشکده، رابط اداری، ارتقائ عمودی اساتید، امور مربوط به جذب هیات علمی، توضیع سالانه_ اساتید
۸۲۰۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۶ lavafmiust.ac.ir
سعید محمودی مسئول دفتر ریاست دانشکده
۸۲۰۱
۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۱
s_mahmodyiust.ac.ir
مهندس محسن ملوندی مدیر آموزش ۸۲۰۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۷ Malvandiiust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.7135.8945.fa.html
برگشت به اصل مطلب