گروه معارف- استادان گروه معارف اسلامی
استادان گروه معارف اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اساتید هیات علمی گروه معارف

دکتر
حمید کریمی
 


karymiiust.ac.ir
 
 
 درباره استاد حمید کریمی بیشتر بدانیم
دکتر
علی نصیری
درباره استاد علی نصیری بیشتر بدانیم
دکتر
جواد غفاری
  درباره استاد جواد غفاری بیشتربدانیم
دکتر
احمدرضاشاهعلی
درباره استاد احمدرضاشاه علی بیشتربدانیم
دکتر
عبدالمجیدارجمندی
درباره استاد عبدالمجیدارجمندی بیشتر بدانیم
دکتر
محسن نصیری
درباره استاد محسن نصیری بیشتر بدانیم
دکتر
محمودرضا قاسمی
درباره استاد محمودرضا قاسمی بیشتربدانیم
 
دکتر حمید مدرسی modarresiiust.ac.ir درباره استاد حمید مدرسی بیشتربدانیم
دکتر مرتضی دادور mdadvariust.ac.ir درباره استاد مرتضی دادور بیشتربدانیم
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find-25.7723.25165.fa.html
برگشت به اصل مطلب