دفتر برنامه، بودجه و طرح- معرفی کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    کارکنان مرکز برنامه و بودجه

 

نام سمت

تلفن تماس

پست الکترونیک

عکس
مینا اختیاری

مسئول دفتر

۷۷۲۴۰۴۰۲

داخلی۲۲۸۱

ekhtiarym AT iust.ac.ir
 
لیلا
عباس زاده
معاون مرکز ۷۷۲۴۰۵۱۱
داخلی۲۲۸۴
abbaszadehl AT iust.ac.ir
پریسا ماهروئیان کارشناس مسئول اطلاعات و آمار

۷۷۲۴۰۳۰۹

داخلی۲۲۸۲

mahrouyan AT iust.ac.ir
فرزاد شکری نامه رسان داخلی ۲۲۶۴
گروه بودجه ریزی
معصومه خرمی کارشناس مسئول

۷۷۲۴۰۳۰۹

داخلی۲۲۹۳

      khoramim AT iust.ac.ir
نازنین قشنگی کارشناس

۷۷۲۴۰۳۰۹

داخلی۲۲۵۶
ghashangim AT iust.ac.ir
گروه تشکیلات و روشها، تحول اداری و بهره وری
فاطمه امین جعفری رئیس ۷۷۲۴۰۰۴۶
داخلی۲۲۸۵
f_aminjafari AT iust.ac.ir

امیره
باستان فر

کارشناس

۷۷۲۴۰۳۷۴
داخلی۲۲۷۵

bastanfar AT iust.ac.ir
گروه مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

 احمد نامنی
رئیس

۷۷۲۴۰۳۰۸

داخلی۳۹۳۰

Namenia AT iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://www.iust.ac.ir/find-24.5763.7220.fa.html
برگشت به اصل مطلب