دفتر برنامه، بودجه و طرح- نمودار سازمانی دانشگاه
نمودار سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمودار سازمانی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://www.iust.ac.ir/find-24.1673.1108.fa.html
برگشت به اصل مطلب