دفتر برنامه، بودجه و طرح- اعضاء طبقه بندی مشاغل
اعضاء کمیته طبقه بندی مشاغل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 الف- معاون طرح و توسعه

  ب- معاون اداری و پشتیبانی

  ج- مدیر اموراداری

  د- مدیر دفتر برنامه،بودجه و تحول اداری

  ذ- رئیس اداره کارگزینی

  ر- کارشناس طبقه بندی مشاغل

** کارشناس طبقه بندی مشاغل :

خانم فاطمه امین جعفری             تلفن داخلی: 2285       تلفن مستقیم : 77240564 

Email: f_aminjafari@iust.ac.ir

  بازگشت  >

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find-24.1232.698.fa.html
برگشت به اصل مطلب