آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مقالات علمی
مقالات علمی سال 1383

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شناسایی و ردیابی بلادرنگ محتوای هارمونیکی جریان و ولتاژ در سیستم HVAC/HVDC با استفاده از یک تخمین‌گر حالت بهینه

حمیدرضا نجفی ، عباس شولائی

چکیده

این مقاله با بهره‌گیری از یک تخمین‌گر حالت بهینه مبتنی بر روش فیلتر کالمن گسسته بهینه به شناسایی و ردیابی بلادرنگ محتوای هارمونیکی جریان و ولتاژ یک سیستم HVAC/HVDC می‌پردازد. فرآیند شناسایی و ردیابی از طریق نمونه گیری سیگنالهای جریان و ولتاژ مورد نظر و اعمال آنها به الگوریتم شناسایی و ردیابی پیشنهادی ، پیاده سازی شده است. نتایج حاصله از روش پیشنهادی با نتایج بدست آمده از یک پوینده فرکانسی بلادرنگ مبتنی بر روش FFT مقایسه گردیده‌اند. الگوریتم ارائه شده به منظور شناسایی و اندازه‌گیری محتوای هارمونیکی جریان و ولتاژ AC در محل اتصال یک سستم HVDC به یک سیستم قدرت HVAC مورد استفاده قرار گرفته و نتایج ارائه و مورد بحث قرار گرفته‌اند.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.2446.2580.fa.html
برگشت به اصل مطلب