دانشکده شیمی- اخبار جاری
اعطای گرنت مرجعیت علمی و تقدیر از اعضای هیأت علمی فعال دانشکده شیمی در محور مرجعیت علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/22 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6999.78021.fa.html
برگشت به اصل مطلب