دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی.1
اعضای انجمن علمی سال تحصیلی 89-88

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اسامی اعضای انجمن علمی دانشکده راه آهن


ریحانه حسینی     reyhane_hosseini@yahoo.com   


امین مزرعه     amin.1370@yahoo.com 


  محمد تقی امین نیا    aminnia2003@yahoo.com


سید پرهام پور صفوی  pursafavi@yahoo.com


شراره جهانگیری  sharare.jf@yahoo.com


مهسا شیخ موقر  mahsamovaghar@yahoo.com


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.5878.7823.fa.html
برگشت به اصل مطلب