دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی.1
معرفی e bookهای مرتبط با در س طراحی اجزا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  STRUCTURE DESIGN

  · Handwriting Identification / Facts and Fundamentals

  · Ratay RT - Forensic Structural Engineering Handbook [McGraw Hill]

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.5878.6744.fa.html
برگشت به اصل مطلب