دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی.1
فیش های استاندارد uic

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/10 | 

فیش UIC سری 100 - حمل و نقل مسافر و توشه

فیش UIC سری 200 - ترافیک باری

فیش UIC سری 300 - امور مالی حسابداری هزینه ها و آمار

فیش UIC سری 400 - مقررات بهره برداری

فیش UIC سری 500 - وسائط نقلیه ریلی

فیش UIC سری 600 - جریه

فیش UIC سری 700 - خط و ابنیه

فیش UIC سری 800 - مشخصات فنی

فیش UIC سری 900 - تکنولوژی اطلاعات

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.5878.32922.fa.html
برگشت به اصل مطلب