دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی.1
Autocad

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این کلاس ها در روز های زوج از ساعت 30/11 الی 13 در سایت آموزش دانشکده برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.5878.14636.fa.html
برگشت به اصل مطلب