دانشکده مهندسی راه آهن- درسهای کارشناسی ارشد
دروس ماشین ریلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی ماشینهای ریلی
الف دروس جبرانی
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی
1 مبانی مهندسی راه آهن 3 48 48 -- --
2 تحلیل تنش در سازه های ریلی 3 48 48 -- --
جمع 6 96 96 --  
ب دروس تخصصی اصلی
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی
1 مکانیک تماس چرخ وریلی  3 48 48 -- --
2 طراحی پیشرفته بوژی و واگن و ازمایشگاه 3 48 48 -- 05 یا همزمان
3 ریاضیات عالی و مهندسی 3 48 48 -- --
جمع 9 144 144 --  
ج دروس تخصصی اختیاری 
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی
1 صدا و ارتعاشات ریلی   3 48 48 -- --
2 آرگونومی ماشینهای ریلی 3 48 48 -- 01
3 شبیه سازی ماشینهای ریلی به کمک رایانه 3 48 48 -- 01 و همزمان با 17 
4 خستگی و شکست  در ماشینهای ریلی 3 48 48 -- 05
5 مکانیک برخورد 3 48 48 -- --
6 طراحی ترمزهای قطار 3 48 48 -- --
7 طراحی مکانیزمهای پیشرفته 3 48 48 -- --
8 تنش های پسماند در ماشینهای ریلی 3 48 48 -- --
9 آئرودینامیک قطار 3 48 48 -- --
10 مواد و تکنولوژیهای پیشرفته در راه آهن 3 48 48 -- --
11 محاسبات عددی پیشرفته 3 48 48 -- 05 یا همزمان
12 اصول نگهداری و تعمیرات ماشینهای ریلی 3 48 48 -- --
13 سامانه های حمل ونقل ریلی شهری 3 48 48 -- 21 یا همزمان
14 اندازه گیری و ابزار پیشرفته و آزمایشگاه 3 48 48 -- --
15 بهینه سازی و کاربرد آن در ماشینهای ریلی 3 48 48 -- --
16 مدلسازی و کنترل فازی 3 48 48 -- --
17 قابلیت اعتماد در مهندسی راه آهن 3 48 48 -- --
18 هیدوردینامیک روغنکاری ماشینهای ریلی 3 48 48 -- 05 یا همزمان
19 تکنولوژی جوشکاری 3 48 48 -- اصول علم مواد
20 طراحی ماشینهای مکانیزه خط 3 48 48 -- --
21 روش اجزای محدود 3 48 48 -- 05
22 مباحث برگزیده در طراحی ماشینهای ریلی 3 48 48 -- --
23 مکانیک شکست 3 48 48 -- --
24 دینامیک پیشرفته ماشینهای ریلی 3 48 48 -- --
25 روشهای تحلیل فرکانسی 3 48 48 -- --
26 روش اجزای مرزی 3 48 48 -- --
27 تحلیل مودال 3 48 48 -- --
28 کنترل پیشرفته در ماشینهای ریلی 3 48 48 -- --
29 ارتعاشات پیشرفته و اتفاقی 3 48 48 -- --
جمع 87 1392 1392    
ه دروس تخصصی اجباری (پروژه تخصصی و سمینار)  
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
جمع نظری عملی
1 پروژه کارشناسی راشد   6 -- -- --  
2 سمینار کارشناسی ارشد  2 -- -- --  
جمع 8 -- -- --  
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2743.7137.fa.html
برگشت به اصل مطلب