دانشکده مهندسی راه آهن- درسهای کارشناسی ارشد
دروس خطوط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره 32واحد بشرح زیر است:

  دروس تخصصی اجباری 16 واحد

  دروس اختیاری 8 واحد

  سمینار 2 واحد

  پروژه و پایان نامه 6 واحد

  جمع 32 واحد

 

  جدول دروس تخصصی اصلی و اختیاری و دروس جبرانی

 

 

الف - جدول دروس جبرانی *

 

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیش نیاز

  جمع

  نظری

  عملی

  1

  2

  3

  4

  5

  زیرسازی راه آهن

  روسازی راه آهن (1)

  روسازی راه آهن (2)

  ساخت و اجرای خطوط

  دینامیک حرکت قطار

  3

  3

  2

  3

  3

  64

  48

  32

  64

  48

  48

  48

  32

  48

  48

  16

  ـــ

  ـــ

  16

  ـــ

  ـــــ

  ــــ

  2

  2

  3

 

ب - جدول دروس تخصصی اصلی

 

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیش نیاز

  جمع

  نظری

  عملی

  1

  2

  3

  4

  5

 

  6

  7

  8

  ریاضیات عالی مهندسی

  طراحی راه آهن پیشرفته

  زیرسازی راه آهن پیشرفته

  اندرکنش خط و قطار

  آزمایشگاه خط

  یکی از سه درس زیر *

  الف – روشهای عددی در تحلیل خطوط

  ب – روش اجزاء محدود

  ج – روشهای نوین تعمیر و نگهداری خطوط

  3

  3

  3

  3

  1

 

  3

  3

  3

  48

  64

  48

  48

  32

 

  64

  48

  48

  48

  48

  48

  48

  ـــ

 

  48

  48

  48

  ـــ

  16

  ـــ

  ـــ

  32

 

  16

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  3

  2

 

  1

  1

  ــــ

 

ج - جدول دروس تخصصی اختیاری *

 

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پیش نیاز

  جمع

  نظری

  عملی

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  روشهای عددی در تحلیل خطوط

  روش اجزاء محدود

  روش های نوین تعمیر و نگهداری خطوط

  دینامیک خطوط راه آهن

  طراحی راه آهن ویژه (سبک و سنگین)

  تحلیل و طراحی راه آهن برقی

  مکانیک محیطهای پیوسته

  تست خط راه‌آهن

  قابلیت اعتماد در مهندسی راه آهن

  مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط

  مدیریت راه آهن (حمل‌ونقل، ترافیک و بهره‌برداری)

روشهای محاسباتی هوشمند در مهندسی راه‌آهن

  کاربرد رایانه در مهندسی راه آهن

  نقشه برداری پیشرفته

  تحلیل، طراحی و روشهای اندازه گیری تونلها

  مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه

  تحقیق در عملیات

  روش تحقیق

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  2

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  64

  48

  48

  48

  64

  48

  32

  64

  48

  32

  32

  64

  64

  48

  48

  64

  48

  64

  48

  48

  48

  48

  48

  48

  32

  48

  48

  32

  32

  48

  48

  48

  48

  48

  48

  32

  16

  ـــ

  ـــ

  ــــ

  16

  ــــ

  ـــــ

  16

  ـــــ

  ـــــ

  ــــ

  16

  16

  ــــ

  ـــــ

  16

  ـــ

  32

  1

  1

  ـــ

  4 (یاهمزمان)

  2

  ــــ

  1

  3

  ـــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ـــــ

  ـــــ

  ـــــ

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2743.7135.fa.html
برگشت به اصل مطلب