دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمراات درس تکنولوژی بتن-نیمسال اول 88-87

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

     نمرات میانترم درس تکنولوژی بتن نیمسال اول 88-87

شماره دانشجویی

میانترم از 20

 take home

نهایی میانترم از 20

85431033

14.5

20

20

85431051

15.1

20

20

85431229

14.5

20

20

85431149

12.6

20

19.45

85431211

13.8

17.93

19.315

85431113

14.75

13.79

17.9575

85431042

13

13.79

16.645

85431015

10.2

8.275

11.7875

85431185

14.6

0

10.95

85431087

12

0

9

83431241

6.3

8.275

8.8625

85431131

0

11.895

5.9475

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2615.8391.fa.html
برگشت به اصل مطلب