دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
طراحی پل 1 نیمسال اول 88-87

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طراحی پل (1)- طراحی پل های فلزی

تعداد واحد:3

مقطع کارشناسی-گروه خط و سازه های ریلی

نمرات دانشجویان

مرجع ها:

1-bridge engineering,D.E. Tonias, J.J. Zhao,2nd edition,Mc Graw Hill,2007

2-Design of Highway bridges,R.M. Barker,J.A.Puckett,2nd edition, John Wiley & sons,2007.

سیلابس درسی:

مبتنی بر روش ضرایب بار و مقاومت آیین نامه آشتو ویرایش 4 سال 2007

1-کلیات(شرح خدمات طراحی پل، حق الزحمه طراحی، وضعیت پروژه های طراحی پل در ایران)

2-طراحی روسازه پل راه دوخطه با تیرورق فلزی (طراحی دال و تیرورق)

3-طراحی زیرسازه (تکیه گاه ارتجاعی، کوله و پایه)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2615.8366.fa.html
برگشت به اصل مطلب