دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات درس طراحی پل 2 نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نمرات درس طراحی پل 2 نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

شماره دانشجویینمره ورقه پایان ترم از 20بالاترین نمرهدومین نمرهپایین ترین نمرهمیانگین وزندار از 20تعداد حضورضریب نمره اضافی
8743122618191817.618.421.00.91
8743126214.51917.614.517.721.00.91
8743104818.518.517.116.517.723.01.00
8743105716.518.216.515.517.219.00.83
8743127114.918.216.314.917.020.00.87
8743119115.717.116.515.716.622.00.96
874310121516.51514.715.710.00.43
864311071316.914.713.015.520.00.87
8643103610.516.515.910.515.110.00.43
8743103918.418.414.70.513.715.00.65
8743114614.714.71211.213.217.00.74
87431021817108.013.110.00.43
86431277016.515.90.013.03.00.13
874311281213.512.512.012.917.00.74
8743100312.114.712.19.012.820.00.87
864311971414138.212.513.00.57
864310631212.412.312.012.318.00.78
86431018215.511.82.011.77.00.30
86431143514.211.85.011.67.00.30
8643113413.513.5109.011.65.00.22
864310722.714.811.22.711.33.00.13
86431232418.540.010.51.00.04
864311616.58.88.86.58.38.00.35
8543100646.540.04.54.00.17
874311640000.00.01.00.04

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.23288.fa.html
برگشت به اصل مطلب