دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات نیمسال اول 87-86: طراحی پل (1)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمرات دانشجویان طراحی پل (1)

نیمسال اول 87-86

شماره دانشجویی

نمره نهایی بدون احتساب تمرینها از 17

پروژه و تمرین

نمره نهایی

82431136

14.23

6.00

20.0

82431347

3.00

0.75

3.8

82431355

9.08

5.50

14.6

83431009

8.40

3.30

11.7

83431018

7.40

4.18

11.6

83431027

6.63

5.59

12.2

83431036

10.49

6.00

16.5

83431045

2.10

0.50

2.6

83431054

6.90

2.70

9.6

83431081

9.38

4.00

13.4

83431099

8.13

4.50

12.6

83431116

8.23

4.08

12.3

83431134

10.26

6.00

16.3

83431152

9.84

5.50

15.3

83431161

11.10

5.55

16.7

83431205

9.65

5.93

15.6

83431214

5.63

5.44

11.1

83431232

10.38

1.00

11.4

انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون کلاس، نحوه ارائه درس، نحوه امتحان و غیره از طریق جعبه نظرات با بنده در میان بگذارید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.2250.fa.html
برگشت به اصل مطلب