دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
کاوه مهرزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/22 | 

  نام ونام خانوادگی :کاوه مهرزاد

  اطلاعات تماس :

  شماره تلفن :

  آدرس پست الکترونیکی: kavehmehrzad@rail.iust.ac.ir

 

 

 

  

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی :خط و سازه های ریلی-دانشکده راه آهن-دانشگاه علم و صنعت ایران

  معدل دوره کارشناسی :88/15

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد :مهندسی خطوط ریلی-دانشکده راه آهن-دانشگاه علم و صنعت ایران

  معدل دوره کارشناسی ارشد :99/17

  عنوان پایان نامه کارشناسی :استخراج توابع عضویت فازی از پایگاه داده های ماشین اندازه گیر خط

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : استخراج روابط بین نامنظمی های هندسی و پارامترهای هندسی خط در قوس ها با استفاده از شبکه های فازی عصبی

  عنوان پایان نامه دکتری :

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری :

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری :

  کتب :مقدمه ای بر کاربردمخلوط های آسفالتی گرم در خطوط بالاستی راه آهن

  مقالات :

  پیش بینی مقاومت 28 روزه سیمان با استفاده از مدل لولیموت (کنفرانس فازی ایران-تبریز)

  تعیین سرعت سیر مجاز از روی نامنظمی های هندسی خط بکمک نظره مجموعه های فازی (کنفرانس حمل و نقل ریلی-تهران)

  استخراج قوانین «اگر-آن گاه» از پایگاه داده های نامنظمی های هندسی خط

  اختراع وابتکارات:

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14808.40915.fa.html
برگشت به اصل مطلب