دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
دزفولی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/8 | 

  نام ونام خانوادگی: امین خواجه دزفولی

  اطلاعات تماس : دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن، گروه خط و سازه های ریلی، سایت شماره 2 دانشجویان دکتری

  شماره تلفن : 

  آدرس پست الکترونیک: amin_dezfuly@iust.ac.ir

  

  AWT IMAGE

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی :مهندسی عمران- عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز

  معدل دوره کارشناسی : 98/15

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد : عمران- سازه، دانشگاه شهید چمران اهواز

  معدل دوره کارشناسی ارشد : 83/18

  عنوان پایان نامه کارشناسی : ----

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل پایداری پانل های استوانه ای جدار نازک سوراخدار با استفاده از روش نوارمحدود اسپلاین ایزوپارامتریک تحت اثر فشار محوری

  عنوان پایان نامه دکتری : بررسی تاثیر پارامترهای سازه ای خط و ناوگان بر افزایش بار دینامیکی در روسازی دال خط راه آهن

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری : دکتر سیدجواد میرمحمد صادقی

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری : دکتر مرتضی اسماعیلی، دکتر داود پورویس

  کتب: ---

  مقالات :

  1- JavadSadeghi, Mohammad Fesharaki and Amin Khajehdezfuly, Influences of Train Speed and Axle Loads On Life Cycle of Rail Fastening Clips, Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, 2015.

  2- MojtabaLabibzadeh, Amin Khajehdezfuly, MajidKhayat and Yaghub Arab, Elastic Strength Diagnosis of the Dez Concrete Arch Dam Using Thermal Inverse Analysis, Journal of Performance of Constructed Facilities, ASCE, 2014.

  3- Sh. Moradi, D. Poorveis, A. Khajehdezfuly, Geometrically Nonlinear Analysis ofAnisotropic Laminated Cylindrical Panels with Cut-Out using Spline Finite Strip Method , World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11) Int'l Association of Structural Eng. & Mechanics, Seoul south Korea, September 2012.

  اختراع وابتکارات: ---

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14808.40735.fa.html
برگشت به اصل مطلب