دانشکده مهندسی راه آهن- »
وظایف مدیر گروه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

وظایف مدیر گروه:

۱- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

۲- ابلاغ برنامه های اجرایی وظایق آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

۳- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی

۴- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

۵- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به اخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

۶- تشکلیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا امموزشکده ارسال کرده است.

۷- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

۸- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده

۹- پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن ان است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

۱۰- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.10601.19533.fa.html
برگشت به اصل مطلب