دانشکده مهندسی راه آهن- »
چارت سازمانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/9 | 

نمودار سازمانی دانشکده مهندسی راه آهن
‌‌‌‌‌

جدول اسامی اعضای هیئت رئیسه دانشکده

  عنوان

  نام و نام خانوادگی

  ریاست دانشکده:

  دکتر سید محمد موسوی گزافرودی

  معاونت پژوهشی:

  دکتر محمدعلی صندیدزاده

  معاونت آموزشی:

  دکتر حمیدرضا احدی

  مدیر گروه ماشینها ی ریلی:

  دکتر مجید شهروی

  مدیر گروه خط و سازه های ریلی:

  دکتر شروان عطایی

  مدیر گروه حمل و نقلی ریلی:

  دکتر رضا محمدحسنی

  مدیر گروه راه آهن برقی و کنترل علائم:

  دکتر روزبه اسد

  مدیر گروه ایمنی:

  دکتر حمید رضا احدی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.10601.19514.fa.html
برگشت به اصل مطلب