دانشکده مهندسی مکانیک- اعضاء هیأت علمی
اعضاء هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

استاد


احمدیان، حمید 

آیت الهی، مجیدرضا  

بازدیدی طهرانی، فرزاد 

بیدآبادی، مهدی 

حبیب نژاد کورایم، محرم  

حسینعلی پور، سیدمصطفی 
حق پناهی، محمد

دانشجو، کامران  

دوائی مرکزی، امیرحسین 

ریاحی، محمد  

شجاعی فرد، محمدحسن  

شکریه، محمود مهرداد  

صدیقی، محمد  

صنایع، سپهر 

منتظری، مرتضی 

نوری، نوروز محمد 

نویدبخش، مهدی

هاشمی نژاد، سیدمحمد 

-

حسینی هاشمی، شاهرخ 
(عضو هیات علمی بازنشسته وابسته)
معدولیت، رضا (بازنشسته)
-
-

دانشیار


بیگ زاده، برهان

تقوی زنوز، رضا  

 خان میرزا، اسماعیل

خرمی شاد، هادی
داودی، بهنام
سیاوشی، مجید

صفاری، حمید 

صفی زاده، میرسعید  

طالبی توتی، روح اله
طاهری بهروز، فتح اله

قاسمی، حجت 

محمدی، بیژن  
هاشمی، رامین

-

فرشی، بهروز (بازنشسته)

گوهری، علیرضا (بازنشسته)

-میراحمدی، امین (بازنشسته)

-

استادیار


آسیایی، ساسان 

اخلاقی، محمد 

اشرفی، محمدجواد

اکبری، حبیب اله  

پورانصاری، زینب
تحسینی، امیرمهدی

رجبی، مجید 

شهبازی، محمد
عابدینی، رضوان

علیزاده، منصور  

قره قانی، آیت
قندهاریون، سمانه
کاظمی راد، سیاوش

مقیمی، مهدی 

نیکنام، سید علی

-

ابراهیمی، محمود (بازنشسته)

بیسادی، حسین (بازنشسته)

حاج سقطی، اصغر (بازنشسته) 

خوشکیش، حسین (بازنشسته) 

 شهریاری، غلامرضا (بازنشسته)

-فرداد، عباسعلی (بازنشسته)

-
-

کارشناس آموزشی


آذرفام، سیدمهدی (بازنشسته)

-

-

-

مسئولیت محتوا و اطلاعات ارائه شده در صفحه تارنمای هر عضو هیأت علمی دانشکده، با همان عضو محترم میباشد 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.782.1219.fa
برگشت به اصل مطلب