دانشکده مهندسی مکانیک- ارائه گزارش مرحله ای دکترا
ارائه گزارش مرحله ای دانشجویان دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    برنامه زمانبندی گزارشات مرحله ای نیمسال دوم ۰۰-۹۹ (روزانه-نوبت دوم -پردیس)
 

(لطفا ز طریق لینک زیر فرم مربوط به مجوز گزارش مرحله ای را حداقل ۱۰ روز قبل از جلسه دفاع تکمیل نموده و فایل گزارش خود را در همین فرم بارگذاری نمایید  تا دفتر تحصیلات تکمیلی مجوز را برای امضا و تایید اساتید برای ایشان ارسال نماید.در صورت عدم رعایت مدت زمان ذکر شده چنانچه جلسه گزارشات برگزار نگردد، مسئولیت عدم برگزاری جلسه و اطلاع به اساتید به عهده دانشجومی باشد.)   کلیه مراحل صدور مجوز برای برگزاری جلسه و ارسال گزارش به صورت الکترونیکی و از طریق لینک زیر می باشد.

 لینک فرم 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.5729.6582.fa
برگشت به اصل مطلب