دانشکده مهندسی مکانیک- تقویم آموزشی دانشکده
تقویم آموزشی دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  تقویم آموزشی مصوب نیمسال دوم ۰۰-۹۹ 

  ردیف

  فعالیت

  محدوده زمانی

  ۱

  ثبت نام و اخذ واحد

  دوشنبه ۹۹/۱۱/۲۷لغایت چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹

  ۲

  شروع کلاسها

  شنبه ۹۹/۱۱/۲

  ۳

  حذف و اضافه کارشناسی

   شنبه ۹۹/۱۱/۹لغایت دوشنبه ۹۹/۱۱/۱۱

  ۴

حذف و اضافه تحصیلات تکمیلی  شنبه ۹۹/۱۱/۹لغایت دوشنبه ۹۹/۱۱/۱۱

  ۵

  شروع حذف اضطراری

 شنبه ۹۹/۱۱/۱۶

  ۶

  آخرین مهلت حذف اضطراری  

  سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵

  ۷

  پایان کلاسهای کلیه مقاطع

  چهار شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۶

  ۸

 شروع امتحانات آزمایشگاها و کارگاهها و کلاسهای جبرانی

  شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲

   ۹

  شروع و پایان امتحانات کلیه مقاطع

  شنبه ۱۴۰۰/۴/۵لغایت چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶

  ۱۰

  پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی

    ۱۴۰۰/۴/۲۶

  ۱۱ پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی ارشد

   ۱۴۰۰/۵/۴

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.5705.6550.fa
برگشت به اصل مطلب