دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعات تماس با دفتر پژوهش
دفتر پژوهش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 
کارشناس پژوهشی: طاهره صفاری
شماره اتاق: ۲۲۱
آدرس پستی: ایران، تهران، نارمک،
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
دفتر پژوهش
تلفن: ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰     داخلی:  ۸۹۸۴
پست الکترونیکی: meresearchiust.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.2563.2753.fa
برگشت به اصل مطلب