دانشکده مهندسی مکانیک- لیست مجلات نامعتبر
لیست مجلات نا معتبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.13300.41360.fa
برگشت به اصل مطلب