قطب علمی ساخت غشاها و طراحی راهبردی و نگهداری فرآیندهای غشایی- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/21 | 
دکتر تورج محمدی 
(مدیر قطب غشا)
تلفن ۷۷۲۴۰۰۵۱

پست الکترونیکی     torajmohammadiiust.ac.ir
 فاکس ۷۷۲۴۰۰۵۱
  
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی ساخت غشاها و طراحی راهبردی و نگهداری فرآیندهای غشایی:
http://idea.iust.ac.ir/find-141.20171.73929.fa.html
برگشت به اصل مطلب