دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- عملکرد
عملکرد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/23 | 

-

نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17708.49077.fa.html
برگشت به اصل مطلب