دفتر توسعه پایدار و فناوری های پاک- اعضای کمیته علمی
اعضای کمیته علمی دفتر توسعه پایدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نام : دکتر سید مصطفی حسینعلی پور

سمت : مدیریت دفتر توسعه پایدار

رتبه علمی : دانشیار

دانشکده : مهندسی مکانیک

پست الکترونیک : alipour@iust.ac.ir

AWT IMAGE

نام : دکتر حمید صفاری

سمت : عضو کمیته علمی

رتبه علمی : دانشیار

دانشکده : مهندسی مکانیک

پست الکترونیک : saffari@iust.ac.ir

AWT IMAGE

نام : دکتر فاطمه مهدیزاده سراج

سمت : عضو کمیته علمی

رتبه علمی : دانشیار

دانشکده : مهندسی معماری

پست الکترونیک : mehdizadeh@iust.ac.ir

AWT IMAGE

نام : دکتر محمد قربان دکامین

سمت : عضو کمیته علمی

رتبه علمی : دانشیار

دانشکده : شیمی

پست الکترونیک :mdekamin @ iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه پایدار و فناوری های پاک:
http://www.iust.ac.ir/find-118.17199.45751.fa.html
برگشت به اصل مطلب