دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- قوانین و مقررات بیرونی
آئین نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قوانین عمومی :


قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم


آیین نامه اجرائی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ (مصوب تاریخ ۹۸/۲/۲۴). جایگزین بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه ۹۷ شد.

کسر مالیات تکلیفی دانشگاه (۹۷/۷/۳)


شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت (مصوب تاریخ ۹۷/۶/۱۷)


آئین نامه حقوق مالکیت فکری دانشگاه علم و صنعت ایران (۹۶/۵/۱۱)
آیین نامه طرح پسا دکتری صنعتی (مصوب تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴)
دستورالعمل اجرایی بند (س) قانون مکالیات های مستقیم
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی بند (س) قانون مکالیات های مستقیم
شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی (مصوب تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴)

 مصوبه داخلی سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم کسر بیمه از قراردادهای تحقیقاتی (مصوب تاریخ ۷۸/۴/۲۶)


بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در باره مصادیق قراردادهای پژوهشی (مصوب تاریخ ۹۱/۱۰/۱۶)

 ابلاغیه عدم کسر مالیات از قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه ها (مصوب تاریخ ۸۰/۱۰/۴)


 آئین نامه اجرایی بند"و" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ (مصوب تاریخ ۸۶/۶/۲۱)


مصوبه هیات وزیران در خصوص موافقت قطعی با ترک تشریفات مناقصه برای دانشگاه ها (مصوب تاریخ ۸۶/۸/۶)


 آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی و معافیت دانشگاه ها از ارائه ضمانت نامه


مصوبه هیأت دولت در خصوص کافی بودن ارائه ضمانتنامه با امضاء روسای دانشگاه ها (مصوب تاریخ ۸۶/۸/۶)


 شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه (مصوب تاریخ ۸۸/۱۱/۲۱)


 مجوز پژوهشی دانشگاه ها


سیاست ها و اولویت های پژوهشی مصوب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۹ (مصوب تاریخ ۸۸/۱۲/۲۶)


قانون معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۴)
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.441.147.fa.html
برگشت به اصل مطلب