امور پژوهش- آموزشی
دوره های آموزشی مالکیت فکری و تجاری سازی فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه دوره های آموزشی مالکیت فکری و تجاری سازی فناوری

آدرس وب سایت:www.IranIP.ir 

Download file

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.8081.13474.fa.html
برگشت به اصل مطلب