مرکز تحقیقات آفاق- مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی و تایید نمونه SAR
معرفی مدیر آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

محسن باقریان دانشجوی دکتری دانشکده برق دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایرن
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات آفاق:
http://www.iust.ac.ir/find-78.11215.21058.fa.html
برگشت به اصل مطلب