دفتر نظارت و ارزیابی- دانشکده مهندسی خودرو
گزارش عملکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/9 | 
جلسه کمیته مدیریت  عملکرد شورای راهبری دانشگاه  با حضور ریاست محترم دانشکده مهندسی خودرو  در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ از  ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵، به صورت مجازی تشکیل گردید. گزارش عملکرد دانشکده در فایل ذیل قابل مشاهده است.
 
فایل دانشکده خودرو ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://idea.iust.ac.ir/find-66.19237.63644.fa.html
برگشت به اصل مطلب