انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
مراسم معارفه ی ورودی های جدید طراحی صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراسم معارفه ی ورودی های جدید طراحی صنعتی

در بهمن ماه سال 88 با شروع ترم، دانشجویان ورودی جدید طراحی صنعتی نیز وارد دانشگاه شدند. همه ساله به دلیل تاخیر ورود دانشجویان طراحی صنعتی نسبت به سایر رشته ها دانشگاه جشن خوشامدگویی برای ورودی های

طراحی صنعتی برگزار نمیکند.

به همین جهت انجمن علمی طراحی صنعتی در نظر دارد ؛ جشن معارفه ای برای ورودی های جدید برگزار نماید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.8078.15522.fa.html
برگشت به اصل مطلب