انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- محمد نیکویی

  2- محمدرضا مهردادی 

  3- مهسا رحیمی چهارده

  4- وحید صادقی 

  5- آزاده دلیر 

  6- سعید رحیمی ن‍‍ژاد 

  7- بولوت اسلامی ارشقی 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.8078.10496.fa.html
برگشت به اصل مطلب