انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
بازدید از ایستگاه هواشناسی دانشگاه شهید عباسپور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/10 | 

همواره یکی از وظایف مهندس عمران آشنایی کامل با پارامترهای جوی و اتمسفری می‌باشد تا بتواند تحلیل صحیحی از شرایط آب و هوایی داشته باشد؛ به این منظور انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران، جهت آشنایی کامل دانشجویان، بازدیدی از ایستگاه هواشناسی اقلیمی دانشگاه شهید عباسپور (پردیس دانشگاه شهید بهشتی)  با همراهی آقای دکتر محمدباقر ذهبیون (عضو هیئت‌علمی دانشکده عمران از گروه آب و سازه‌های هیدرولیکی) را برگزار نمود. 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.44838.fa.html
برگشت به اصل مطلب