انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
سامان دهی دفتر مصالح و پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/26 | 

به همت اعضای انجمن علمی عمران درروز 5شنبه به تاریخ 3 مهر 1393 دفتر مصالح و پژوهش که به علت عدم استفاده در طول تعطیلات تابستانی به زباله دانی تشبیه شده بود سامان دهی شد.

  همچنین اعضا به تغییر دکوراسیون دفتر انجمن پرداخته و شرایط محیطی را برای فعالیت دوباره شان آماده ساختند.

  این حرکت خودجوش اعضا در وجهه دانشکده برای کلیه دانشجویان خصوصا جدیدالورود و عدم ملاحظه بی نظمی توسط آنها تاثیر به سزایی داشت و قابل تقدیر است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.38896.fa.html
برگشت به اصل مطلب