انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
بازدید از دانشکده فناوری های نوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/2/27 | 

انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران،روز دوشنبه مورخ 29/8/1391 بازدیدی را از دانشکده فناوری های نوین برگزار کرد.

در این بازدید دکتر سیادت نژاد – از اساتید دانشکده-به عنوان استاد راهنما به تشریح مسائل برای دانشجویان پرداختند.

این بازدید به منظور آشنایی دانشجویان با کارهای اجرایی و نیز آشنایی بیشتر با محیط کارگاه ساختمانی انجام پذیرفت.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.28347.fa.html
برگشت به اصل مطلب