انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
بازدید از موزه ارتباطات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید از موزه ارتباطات

انجمن علمی دانشکده مهندسی برق در تاریخ 7دی ماه بازدیدی از موزه ارتباطات ترتیب داد که 18 نفر از دانشجویان در این برنامه حضور یافتند. طی این بازدید از ساعت 10 تا 12 دانشجویان باسیر تکامل پست و مخابرات در ایران آشنا شدند.

باتشکر از اساتید محترم آقای دکتر ابوالحسنی و آقای دکتر حدادی که در این بازدید دانشجویان را راهنمایی فرمودند.

AWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7832.23145.fa.html
برگشت به اصل مطلب