دفتر برنامه ریزی درسی- پروژه‌‌های انجام شده
پروژه های انجام شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در راستای تفویض امر "به هنگام سازی و بازبینی رشته های درسی" به دانشگاههای تراز اول، با استعلام ازدانشکده ها بسیاری از برنامه های درسی موجود در دانشگاه،  مورد بازبینی قرار گرفته و بصورت فایلهایی بر روی سایت دفتر قرار گرفت. این بازبینی که تا امروز نیز ادامه دارد، حاصل تعامل و تلاش چندین ماهه همکاران دانشکده ها و دفتر برنامه ریزی درسی است.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.8637.24240.fa.html
برگشت به اصل مطلب